OBU - MHA Werkgroep
De bewoners

DE BEWONERS

Om een breed draagvlak te creëren voor dit project werd door de werkgroep op regelmatige basis teruggekoppeld naar bewonersgroepen en bewoners. Door middel van voordrachten en wandelingen krijgen de bewoners inzicht in deze materie.Zij kunnen participeren en ideeën en opmerkingen brengen rond dit thema.
Ook het ruime publiek heeft kennis genomen van het gehele project via de media. De werkgroep Militair Hospitaal slaagde erin de pers warm te maken voor de bescherming van de gebouwen op de site. Niet alleen bleef het beperkt tot berichtgeving: de discussie rond het al dan niet beschermen van de gebouwen heeft geleid tot een publiek forum in de media ( zie persartikelen ).
Naast de bewonersgroepen die het project inhoudelijk ondersteunen zijn er verschillende individuele bewoners die de werking en de doelstellingen van de werkgroep onderschrijven.


-> De bewonersgroepen

Wijkcomité Haringrode

Het werkingsgebied van het wijkcomité bevindt zich tussen Boomgaardstraat, Mercator/Stanleystraat,Belgielei en Grote Steenweg. De site van het Voormalig Militair Hospitaal ligt volledig in het hart van deze wijk op grondgebied Antwerpen.
In mei 2000, na het wegvallen van het BPA n°104, neemt de bewonersgroep Isabellalei , het latere Wijkcomité Haringrode, onmiddellijk het initiatief een beschermingsaanvraag te richten tot de minister van Vlaamse aangelegenheden, op dat moment Minister Sauwens. Een dossier voor de beschermingsaanvraag wordt ingediend maar na het ontslag van Sauwens in 2001 blijft het dossier liggen.
Wijkcomité Haringrode is zich bewust van de impact en de moeilijkheidsgraad van het dossier en richt een werkgroep, onder de naam Militair Hospitaal/Arsenaal op, samengesteld uit buurtbewoners en experts (militairen, stedenbouwkundigen, architecten, historici enz ), naargelang de evolutie van het dossier wisselend samengesteld.

Wijkcomité Haringrode
Mieke Jacobs
Isabellalei 108
2018 Antwerpen
Tel: (vanaf 02/2004: 03/2184874)


Wijkcomité Klein-Antwerpen

Dit comité, de buur van het wijkcomité Haringrode, aan de overzijde van de Belgielei en op wandelafstand van het Militair Hospitaal (Lange Leemstraat, Isabellalei), waakt over en werkt aan de leefbaarheid voor alle bewoners van hun wijk. Door activiteiten zoals infoavonden, een wijkfeest of hun campagne 'leefbaarheid' willen ze op die manier de lokale leefgemeenschap bijeenbrengen.

Wijkvereniging Klein- Antwerpen
Paul Fantin
Lange Leemstraat 176
2018 Antwerpen.
Gsm: 0475/71 68 61

Stuurgroep Sint-Andries

De stuurgroep, een kind van de 'Herwaarderingsgebieden', is werkzaam in het Sint-Andrieskwartier gelegen aan de Schelde in de binnenstad. Hun hoofddoelstelling is werken rond leefbaarheid en het algemene belang van hun wijk op gebied van mobiliteit, wonen, cultuur, netheid, stedenbouw, ontmoeting en sociaal weefsel te verdedigen. Betrokkenheid en inspraak van de bewoners zijn voor hen basisbegrippen in hun werking. Deze is gebouwd op engagement en op vrijwillige basis (open lidmaatschap), apolitiek en zelfbedruipend ( géén lidgeld). Naast de uitgave van de 'Gazet van Andries' geven zij op regelmatige basis vormingsavonden over mobiliteit, wonen, inspraak, enz…
Zo werd de Werkgroep MHA+ gevraagd om hun werking toe te lichten, dit op hun voordrachten en op de -maandelijks geplande- stuurgroepvergadering.

Stuurgroep Sint-Andries
Lieve Hermans, 0479-48 12 48
of secretaris:
Jos Thijs
Pompstraat 24
2000 Antwerpen
Tel: 03-231 94 58
E-mail: jos.thijs@antwerpen.be


Terug naar boven


-> De bewoners mee aan de ontwerptafel

De ontwikkeling van de site is sterk verbonden met de overdracht van het domein aan de stad en de sanering van deze mini- "Brownfield". Voor de stad biedt het de volgende mogelijkheden:
- Haar woonbeleid vorm te geven
- Dit te kaderen binnen het structuurplan van Antwerpen
- Bij de invulling van het gebied aandacht te geven aan de wensen en behoeften uit de wijk
  zoals groen, recreatie en gemeenschapsvoorzieningen (zoals voorzien in het niet-behouden
  BPA)
- Als motor voor een degelijke wijkwerking (pilootproject)

De betrokken actoren zijn de stad, het district, de bouwheer (privaat, maatschappelijk), de deskundigen (ontwerpers, planners, vastgoedspecialisten), betrokken administraties zoals Vespa, M&L, OVAM, en de bewoners.

De bewoners zijn vragende partij voor een duidelijke visie over het gebied. De bewoners willen actief betrokken worden bij de ontwikkeling van de site. Vanuit een samenwerkingsverband met de stad en de projectontwikkelaar kan een bouwprogramma samengesteld worden dat bepalend zal zijn voor de leefgemeenschap van de gehele wijk Haringrode en omgeving.

De wijkbewoners zijn rechtstreeks betrokken partij. De toekomstige invulling beïnvloedt sterk het dagelijkse leven in de wijk. Nieuwe bewoners brengen andere gebruiken en een verschillende mentaliteit mee. Een duurzame ontwikkeling creëert een draagvlak om de nieuwkomers te ontvangen in de bestaande situatie.


Terug naar boven


-> De bewoners aan het woord

Begin 2001 hebben een aantal bewoners en bewonersgroepen samen een tekst opgesteld die volgens hen als basis gebruikt moet worden voor de ontwikkeling van de site. Deze 'platformtekst' omschrijft de krijtlijnen waaraan de realisatie van een woonproject op het Militair Hospitaal/ Arsenaal moet beantwoorden.

De platformtekst

Met dit document willen de bewoners uit de wijk op een gestructureerde wijze een dialoog opzetten met de stad.
Vanuit de wijk werden door verschillende bewonersgroepen een platformtekst opgesteld met de volgende uitgangspunten omtrent het project Militair Hospitaal:
- De buurten Boomgaardstraat- Marialei en Lange Leemstraat-Lamorinièrestraat in de wijk
  kennen een sociale en economische achteruitgang. De bewoners verwachten een
  herwaardering met het project Militair Hospitaal.
- De waardevolle architectuur op de site moet beschermd worden met maximaal
  respect voor het stedenbouwkundig geheel.
- De hoofdbestemmingen, zoals die uitgetekend werden in het BPA, blijven van kracht.
- De verdeling van 50% open ruimte en 50% bebouwing moet gerespecteerd blijven.
- Openwerken van de randen van de site naar de buurten toe zonder de identiteit aan te
  tasten van het geheel.
- Een auto-arm gebied met enkel doorgaand verkeer voor voetgangers en fietsers.
- Verkeerseffecten toetsen op de nieuwe bestemmingen en infrastructuur.
- Een duurzame en ecologisch verantwoorde ontwikkeling van de site (Agenda 21).
- Een sociaal evenwichtige invulling: geen eiland vol luxe-appartementen of een overwicht
  aan sociale woningen maar een doorsnede van de bevolking.
- Een kindvriendelijke omgeving.
- Beschermen van de waardevolle bomen.
- Het (gewijzigd) of behouden en verruimen van de socio-culturele invulling.

Deze tekst is de basis waar het hele project van de werkgroep op verder bouwt.

Eind 2001 heeft het wijkcomité Haringrode een eerste stap in deze dialoog gezet. Het wijkcomité heeft de stad gevraagd om voor haar wijk het wijkoverleg op te starten. Dit vertaalde zich januari 2002 in het pilootproject 'wijkoverleg Haringrode- Zurenborg' dat van start is gegaan met een bevraging in de wijken Haringrode en Zurenborg. Het wijkcomité Haringrode heeft inhoudelijk meegewerkt aan deze enquête: zo zijn er vragen opgenomen betreffende het Militair Hospitaal.
Een 300-tal bewoners hebben deze bevraging beantwoord. Uit de gegevens heeft het Stedelijk Wijkoverleg een lijst van prioriteiten vastgelegd die van belang zijn voor de wijk. Zo is vastgesteld dat het dossier Militair Hospitaal de eerste plaats innam als prioritair dossier!
Op basis van dit gegeven heeft het Stedelijk wijkoverleg actie ondernomen betreffende de sanering van deze site door enkele avonden te organiseren over de impact van de vervuiling op de wijk (+/-150 aanwezigen).

In 2002 heeft de werkgroep MHA+ diverse rondleidingen georganiseerd waar tal van buurtbewoners aanwezig waren en kennis hebben genomen van de site en haar erfgoed.

Midden 2003 zijn deze wandelingen naar een ruimer publiek opengesteld: de gehele wijk en ruime omgeving zijn op de hoogte gesteld van deze wandelingen. Op 31 augustus hebben meer dan 150 bezoekers 'het hospitaal bezocht'. De werkgroep koppelde deze wandelingen aan een voordracht over het project en de voorstellen van de architecten van OdU.
Op 26 oktober organiseerde de werkgroep opnieuw een voordracht (de wandeling is om praktische redenen niet kunnen doorgaan) waar meer dan 200 bewoners hebben geluisterd naar de ideeën van de werkgroep en nadien vragen hebben kunnen stellen.


Terug naar boven


-> Speelruimte voor kinderen

Het wijkcomité en de werkgroep MHA+ vroegen begin 2003 aan de jeugddienst van de stad Antwerpen of op korte termijn een speelplein kon ingericht worden aan de open ruimte in de Lange Leemstraat ter hoogte van de poorttoegang naar het Arsenaal. De jeugddienst heeft de haalbaarheid hiervan getoetst bij het district. Het inrichten van een speelplein kan niet vermits het geen stadseigendom of openbaar domein is. Tevens vermelde de jeugddienst een gelijkaardig speelplein op de terreinen van Alcatel Bell dat men noodgedwongen heeft opgedoekt. De spelende jeugd vond dat de parking ook als speelplek kon dienen. Dit leidde tot conflictsituaties in de week met de werknemers van het bedrijf. Met dit gegeven in het achterhoofd staat de jeugddienst momenteel niet te springen om toe te zien hoe de spelende jeugd het gehele militair hospitaal inpalmt als speelterrein.
Terug naar boven